D.N.A., s.r.o., Šancová 3563/100, 831 04 Bratislava
IČO: 35814209, IČ DPH: SK2020224591

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nasledujúce informácie sa poskytujú v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“) a sú určené pre Vás ako tzv. dotknuté osoby, ktorých osobné údaje získava a spracúva spoločnosť D.N.A., s.r.o., Šancová 3563/100, 831 04 Bratislava.

Prevádzkovateľ, kontaktné údaje

Prevádzkovateľom je spoločnosť D.N.A., s.r.o., so sídlom: Šancová 3563/100, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 814 209, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 24314/B („Prevádzkovateľ“).

Definícia pojmu osobné údaje

Osobné údaje sú všetky údaje o Vašej osobe ako o dotknutej osobe. Patrí medzi ne najmä Vaše meno a priezvisko, bydlisko alebo iná adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo pasu alebo iného dokladu totožnosti, titul, štátna príslušnosť, národnosť.
Medzi osobné údaje patria aj prevádzkové údaje ako napr. údaje o odpracovanom čase; lokalizačné údaje, teda údaje určujúce geografickú polohu zamestnanca alebo údaje v knihe jázd služobného vozidla.
Ďalej sú to aj iné identifikátory, ktoré môžu vytvárať ekonomickú identitu zamestnanca, napr. ako údaje o mzde alebo číslo bankového účtu, sociálnu identitu prostredníctvom údajov o rodinnom stave, počte detí alebo dosiahnutom vzdelaní.

Účely spracúvania, právny základ spracúvania a doba uchovávania Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše jednotlivé osobné údaje za špecifickým účelom a na základe určitého právneho základu. Prevádzkovateľ nikdy nespracúva Vaše osobné údaje bezdôvodne a bezúčelne. Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavka, ktorá je potrebná na uzavretie pracovnej zmluvy resp. následné plnenie povinností z pracovnoprávneho pomeru. V prípade ak by ste osobné údaje neposkytli, Prevádzkovateľ by nebol schopný plniť si svoje povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy a zo zákonnej úpravy. Nasledujúca tabuľka znázorňuje jednotlivé účely spracúvania, právne základy a doby spracúvania osobných údajov:

 • Zamestnanci

  Účel spracúvania osobných údajov Právny základ spracúvania osobných údajov Doba spracúvania

  Mzdová a personálna agenda Pod tento účel ďalej spadajú nasledovné účely:

  • vedenie osobných spisov zamestnancov
  • zdaňovanie služobných vozidiel na súkromné účely
  • Evidencia a vyúčtovanie, poistenie na služobných cestách
  • podklady k zrážkam zo mzdy
  • záznamy z oboznamovania s BOZP a PO
  • vyplácanie miezd
  • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti
  • dokladovanie vykonaného ročného zúčtovania
  • Zúčtovania zdravotného poistenia

  Spracúvanie sa vykonáva na účel plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa ako zamestnávateľa. Zákonné povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajú z viacerých zákonov, napríklad:

  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

  Doba uchovávania osobných údajov dotknutej osoby je stanovená podľa registratúrneho plánu kategória 808 - osobné spisy zamestnanca – 50 rokov od narodenia - Mzdové listy - 50 rokov - Výplatné listiny, Daňové vyhlásenia, Odvody - 10 rokov Zrážky zo mzdy, Dochádzka - 5 rokov.

  Register potenciálnych zamestnancov

  Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe oprávneného záujmu – oprávneným záujmom Prevádzkovateľa ako zamestnávateľa je evidencia potencionálnych ľudských zdrojov

  Počas trvania výberového konania a mesiac po jeho ukončení

  Účtovníctvo

  Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe plnenia zákonnej povinnosti.

  • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

  10 rokov

  Rozdelenie stravných poukážok zamestnancom

  Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe plnenia povinností z pracovnej zmluvy.

  Počas trvania pracovného vzťahu

  Zlepšenie komunikácie medzi zamestnancami

 • Herci, autori, štáb

  Účel spracúvania osobných údajov Právny základ spracúvania osobných údajov Doba spracúvania

  Všeobecné účtovníctvo spolupracujúci osôb. Pod tento účel ďalej spadajú nasledovné účely:

  • záznamy z oboznamovania s BOZP a PO

  Spracúvanie sa vykonáva na účel plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa. Zákonné povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajú z viacerých zákonov, napríklad:

  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

  10 rokov

  Kastingy a výberové konania

  Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe oprávneného záujmu

  Počas trvania kastingu a 2 mesiacov po skončení

  Databáza spolupracujúcich osôb

  Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe oprávneného záujmu

  Po dobu trvania oprávneného záujmu

  Sprostredkovanie služieb potrebných na plnenie zmluvných záväzkov voči dotknutým osobám

  Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy a súhlasu dotknutej osoby

  Počas trvania zmluvného vzťahu, počas platnosti udelenia súhlasu do jeho odvolania, najviac však 2 roky po ukončení spolupráce

  Uvedenie údajov v zmysle autorského zákona vo vyprodukovanom diele

  • 185/2015 Z.z. Autorský zákon
  • Spracúvanie osobných údajov sa tiež vykonáva na základe zmluvnej povinnosti

  Počas trvania spolupráce a počas komerčného aj nekomerčného obdobia uvedenia diela na trh

 • Spolupracovníci

  Účel spracúvania osobných údajov Právny základ spracúvania osobných údajov Doba spracúvania

  Všeobecné účtovníctvo spolupracujúci osôb. Pod tento účel ďalej spadajú nasledovné účely:

  • záznamy z oboznamovania s BOZP a PO

  Spracúvanie sa vykonáva na účel plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa. Zákonné povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajú z viacerých zákonov, napríklad:

  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

  10 rokov

  Kastingy a výberové konania

  Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe oprávneného záujmu

  Počas trvania kastingu a 2 mesiace po skončení

  Databáza spolupracujúcich osôb

  Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe oprávneného záujmu

  Po dobu trvania oprávneného záujmu

  Sprostredkovanie služieb potrebných na plnenie zmluvných záväzkov voči dotknutým osobám

  Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy a súhlasu dotknutej osoby

  Počas trvania zmluvného vzťahu, počas platnosti udelenia súhlasu do jeho odvolania, najviac však 2 roky po ukončení spolupráce

  Uvedenie údajov v zmysle autorského zákona vo vyprodukovanom diele

  • 185/2015 Z.z. Autorský zákon
  • Spracúvanie osobných údajov sa tiež vykonáva na základe zmluvnej povinnosti

  Počas trvania spolupráce a počas komerčného aj nekomerčného obdobia uvedenia diela na trh

Prenos osobných údajov do tretích krajín

V rámci spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín mimo územie Európskej únie, ani do medzinárodných organizácií.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Právo na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona.

Právo na opravu údajov

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravila jej nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli jej osobné údaje doplnené.

Právo na vymazanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal jej osobné údaje, ak budú splnené podmienky čl. 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona (napr. pominul účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvali; bol odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie; nezákonné spracúvanie osobných údajov; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť; údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu, a to všetko za predpokladu, že nie sú splnené podmienky pre ďalšie spracúvanie osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia, resp. Zákona).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo domáhať sa obmedzenia spracúvania jej osobných údajov, ak budú splnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona (napr. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov by bolo protizákonné; Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov).

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré poskytla, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje má dotknutá osoba právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom Spoločnosť bránila. Takáto prenosnosť osobných údajov je možná, ak sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvali na základe poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, má dotknutá osoba právo na priamy prenos od jedného prevádzkovateľa inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ vykonáva z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi alebo ak je spracúvanie vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane namietania proti s tým súvisiacemu profilovaniu. Dotknutá osoba má tiež právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, je dotknutá osoba oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred odvolaním tohto súhlasu.

Uplatnenie práv voči Prevádzkovateľovi

Ak sa dotknutá osoba rozhodne uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv voči Prevádzkovateľovi v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov, môže tak urobiť písomne na adrese Prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovej adrese: rs@dnaproduction.sk.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

Povinnosť / dobrovoľnosť poskytnúť osobné údaje

Ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, je dotknutá osoba je povinná takéto údaje poskytnúť Prevádzkovateľovi. Pokiaľ je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Ak dotknutá osoba odmietne Prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje požadované na základe právnych predpisov alebo osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy, Prevádzkovateľ odmietne vstúpiť do zmluvného vzťahu s dotknutou osobou alebo poskytnúť dotknutej osobe ňou požadované plnenie alebo vykonať iný úkon, činnosť alebo operáciu požadovanú dotknutou osobou.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Prevádzkovateľ nevyužíva rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.

Zdroje údajov

Prevádzkovateľ získava osobné údaje v prvom rade od dotknutých osôb.

Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje najmä nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • orgány štátnej správy a samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, colné úrady a orgány finančnej správy, notárske úrady, exekútorské úrady;
 • Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové spoločnosti;
 • kontrolné a dozorné orgány;
 • banky, poisťovne, poštové podniky;
 • sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje pre Prevádzkovateľa: ADOREA, spol. s r.o., Pri Habánskom mlyne 4703/38, 811 04 Bratislava – Staré mesto.